Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL EEN - Champ toepassing

De online winkel " Growshops.fr" online winkel is gemaakt en wordt beheerd door het bedrijf Growshops.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle verkopen gesloten door het bedrijf Growshops aan niet-professionele kopers die de producten willen kopen die de verkoper op zijn website te koop aanbiedt Growshops.fr website

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in de winkel of op de verkoop via andere distributie- en marketingkanalen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op deze website en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

Behoudens tegenbewijs zijn de door het bedrijf geregistreerde gegevens Growshops het bewijs van alle transacties.

In overeenstemming met artikel L.111-1 van de Franse consumentenwet, is de inhoud van " Growshops.fr" de klant in staat om de essentiële kenmerken van het (de) geselecteerde product(en) te kennen alvorens een bestelling te plaatsen.

Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Informatie over de beschikbaarheid van producten wordt verstrekt wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Wijzigingen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bindend voor gebruikers van de site vanaf het moment dat ze online worden geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten transacties. De validatie van de bestelling door de koper impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-21 van de Franse consumentenwetgeving beschikt de koper over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van de producten om het volgende aan het bedrijf te melden Growshops van hun voornemen om hun herroepingsrecht uit te oefenen. De koper moet dan de producten terugsturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd binnen 14 dagen nadat hij de verkoper op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Beschadigde, bevuilde of onvolledige artikelen worden niet terugbetaald of omgeruild. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn uitsluitend voor rekening van de Koper. De producten moeten samen met de factuur worden teruggestuurd. De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 werkdagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Koper geretourneerde artikelen. De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de oorspronkelijke betalingsmethode, per creditcard of bankoverschrijving.

Elk verzoek aan het bedrijf Growshops kan worden gedaan :

- per e-mail via het formulier contact@growshops.fr.

- telefonisch op 0 809 100 420 van maandag tot vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur en tussen 14.30 en 16.00 uur.

Producten voor oraal gebruik worden om veiligheids- en hygiënische redenen niet teruggenomen of geruild. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel (inclusief accessoires en gebruiksaanwijzing) en in zijn originele verpakking in perfecte staat worden geretourneerd door een vervoerder met een verzekering die de marktwaarde van de geretourneerde producten dekt, naar het volgende adres

Logistiek bedrijf - GS

Rue du Tourteret

60880 Le Meux

ARTIKEL 3 - Bevestiging van de bestelling

De Klant is verantwoordelijk voor het selecteren van de producten die hij op de site wenst te bestellen.

Elke bestelbon die door de Klant wordt ondertekend door "dubbelklikken" vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen kan worden betwist in de gevallen die exhaustief zijn bepaald in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals het herroepingsrecht en de omstandigheid dat de producten niet in voorraad zijn.

In overeenstemming met de wet van 13 maart 2000 betreffende elektronische handtekeningen wordt de bestelling van de klant, vanaf het moment dat hij zijn bestelling registreert of "dubbelklikt" op een bestelbon, geacht met kennis van zaken te zijn aanvaard en is deze onherroepelijk wat betreft prijzen, volumes en hoeveelheden.

De aanvaarding van de bestelling is onderworpen aan de volledige betaling en afhaling van de bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de Klant na de aanvaarding ervan door de Dienstverlener, na de 14 dagen die voortvloeien uit het herroepingsrecht, om welke reden dan ook, behalve overmacht, zal een bedrag dat overeenstemt met 10% van de totale factuur worden ingehouden door de Dienstverlener, bij wijze van schadevergoeding, als vergoeding voor de aldus geleden schade.

ARTIKEL 4 - Prijzen

De producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de site worden vermeld op het moment dat de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW (alle taksen inbegrepen), met uitzondering van leveringen naar landen buiten de Europese Unie, waar de prijzen worden uitgedrukt in euro en exclusief BTW (alle taksen uitgesloten); alle kosten, rechten en taksen verbonden aan de inklaring zijn ten laste van de Klant.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de website van de Verkoper. Ze omvatten niet de kosten voor verwerking, verzending, transport en levering, die bijkomend gefactureerd worden.

Een elektronische factuur wordt opgesteld door de Verkoper en verstuurd naar de klant op het e-mailadres dat deze aan de Verkoper heeft meegedeeld.
Growshops behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren waarvan de prijzen onjuist zijn als gevolg van een computerfout, hacking, gegevensinvoerfout of enige andere kwaadwillige handeling, intern of extern aan het bedrijf. Growshops is verplicht om de klant te informeren, de bestelling te annuleren en, indien nodig, een terugbetaling te doen. Als u een fout opmerkt, neem dan per e-mail contact met ons op via contact@growshops.fr.

Op elke bestelling wordt een vast tarief voor Eco-verpakking van € 1,90 (incl. btw) toegepast, ongeacht de waarde ervan.

(**) Prijzen per liter/per kilogram en alle andere meeteenheden zijn exclusief promotieprijzen.

ARTIKEL 5 - Betalingsvoorwaarden

De prijs is volledig contant betaalbaar op de dag dat de Koper de bestelling plaatst.

Om uw bestelling te betalen, Growshops biedt de Koper verschillende betalingswijzen aan, gespecificeerd op de bestelbon, namelijk: bankkaart met beveiligde contante betaling en bankoverschrijving.

Betaling per bankkaart met beveiligde betaling gebeurt met Payplug.

Betaling in termijnen/uitgestelde betaling is mogelijk via onze partner Alma. De beveiliging van de betaling wordt verzorgd door Alma en haar serviceproviders. Alle betalingen zijn beveiligd met 3D Secure.
Voor 2x, 3x of 4x betalen, alleen aankopen tussenalleen aankopen tussen €50 en €3.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
Door in meerdere termijnen met Alma te betalen, betaalt de Klant geen kosten.
Alma is een beheerder van telebetalingen en geeft een elektronisch certificaat af als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Beëindiging: Elke beëindiging van de AV die de verkoper en de klant bindt, heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

Betalingen per creditcard worden gedebiteerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Bestellingen die per bankoverschrijving worden betaald, worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling. Beschikbaarheid en levertijden worden herberekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

Gowshops behoudt zich het recht voor om alle verwerking van bestellingen en leveringen op te schorten in geval van weigering van betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties. De firma Growshops het bedrijf behoudt zich in het bijzonder het recht voor om te weigeren een levering uit te voeren of een bestelling uit te voeren van een klant die een vorige bestelling niet volledig of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

Growshops kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verduistering of frauduleus gebruik van een betaalmiddel dat niet is ontdekt door de controleprocedure.

Growshops behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten totdat volledige betaling is ontvangen van alle bedragen die de klant verschuldigd is met betrekking tot de bestelling, inclusief kosten en belastingen.

De eigendomsoverdracht van goederen gekocht bij Growshops door de klant aan een derde partij wordt niet overgenomen door het bedrijf Growshops

Alleen de oorspronkelijke koper van de goederen kan aanspraak maken op de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 6 - Het getrouwheidsprogramma Growshops

Producten die in aanmerking komen voor het getrouwheidsprogramma Growshops staan vermeld op de productkaart

Ze geven recht op de onderstaande kortingen:

10 = 1 loyaliteitspunt

1 loyaliteitspunt = 0,20 cent

Vouchers zijn beschikbaar na levering van de laatste bestelling en kunnen worden afgetrokken van de volgende bestelling en zijn 365 dagen geldig

ARTIKEL 7 - Voorbereiding / Levering

a) Levertijd

Levertijden zijn afhankelijk van de door de klant gekozen betaalwijze.

De voorbereiding van de bestelling (indicatieve levertijd van 1 tot 3 werkdagen) vindt pas plaats nadat de betaling is ontvangen en verrekend.

De door de Koper aangekochte producten worden in Frankrijk binnen maximaal 5 tot 6 werkdagen verzonden naar het adres dat de Koper heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling op de website, onder voorbehoud van de beschikbare voorraden.

De leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke transporteur.

Alle producten worden geleverd tot aan de stoeprand, maximaal tot het punt waar de vervoerder niet met zijn voertuig kan komen: de ingang van uw huis of de hoofdingang van uw gebouw, wat betekent dat de vervoerder de goederen niet naar uw huis of appartement vervoert.

Bepaalde producten of bepaalde bestelvolumes kunnen niettemin een langere leveringstermijn rechtvaardigen.

b) Schade en gedeeltelijk verlies

In geval van levering van een pakket dat duidelijk zichtbaar beschadigd is, is het aan de klant om het pakket te weigeren om van de garantie van de vervoerder te kunnen genieten. De gebruiker moet de uitgever hiervan ook onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat een nieuw pakket kan worden klaargemaakt en verzonden na ontvangst van het beschadigde pakket. In dat geval vervallen de leveringstermijnen die hierboven in deze algemene voorwaarden zijn vermeld.

De gebruiker moet ook elk pakket weigeren dat onvolledig is of beschadigde artikelen bevat. Overeenkomstig artikel L 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel vervalt elke vordering tegen de vervoerder wegens beschadiging of gedeeltelijk verlies indien de geadresseerde de vervoerder niet binnen drie dagen na ontvangst, feestdagen niet meegerekend, per aangetekende brief in kennis heeft gesteld van zijn gerechtvaardigd protest. Als deze formaliteit niet wordt vervuld, heeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.

antoine-laptop-delivery2.png

ARTIKEL 8 - Leveringsfouten - Niet-conforme producten - Terugzending van producten

De klant moet het bedrijf op de hoogte brengen van Growshops ten laatste 48 uur na levering, elke klacht van leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in kwestie nature of kwaliteit met betrekking tot de informatie op de bestelbon. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, zal zonder verhaal worden verworpen.

Elke klacht aan het bedrijf Growshops kan worden ingediend

- per e-mail contact@growshops.fr

- per telefoon op 0809100420 van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur en tussen 14.30 en 16.00 uur.

Elke klacht die niet wordt ingediend volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijnen, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat het bedrijf van elke aansprakelijkheid Growshops van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Klanten worden eraan herinnerd dat ze profiteren van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (art. 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke garantie van conformiteit (art. L211-1 en volgende van het consumentenwetboek). De koper kan actie ondernemen binnen 2 jaar na levering van de goederen. Onder de conformiteitsgarantie kan de koper kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen. In het geval van een claim onder de garantie tegen verborgen gebreken, kan de koper kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourovereenkomst aan het bedrijf worden teruggestuurd Growshops in zijn geheel (inclusief accessoires en gebruiksaanwijzing) en in zijn originele verpakking in perfecte staat, per koerier met verzekering die de marktwaarde van de geretourneerde producten dekt, naar het volgende adres Logistiek bedrijf GS Rue du Tourteret 60880 Le Meux. Alle retourzendingen moeten vooraf worden gemeld bij de klantenservice van het bedrijf Growshops. Het afgedrukte retourformulier moet bij het pakket worden gevoegd.

Bij leveringsfouten of niet-conforme producten worden de door de klant voorgeschoten verzendkosten door het bedrijf terugbetaald Growshops (op vertoon van bewijs en binnen de limiet van de kosten van een aangetekend pakket), behalve als het teruggenomen product niet overeenkomt met de oorspronkelijke verklaring van de klant op het retourformulier.

Als de bovenstaande procedure niet wordt gevolgd, zal geen enkele klacht wegens non-conformiteit of zichtbaar gebrek van de geleverde producten worden aanvaard.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 werkdagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Koper geretourneerde artikelen. De terugbetaling vindt plaats volgens de oorspronkelijke betalingswijze, per creditcard of bankoverschrijving.

Hygiënische en cosmetische gezondheidsproducten (inclusief sprays) die niet verzegeld en/of gebruikt zijn door de consument kunnen niet worden geretourneerd om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming.

In alle andere gevallen is de klant zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van het product.

ARTIKEL 9 - Eigendomsoverdracht - Risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de producten van de verkoper aan de koper vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door de koper, ongeacht de leveringsdatum van de producten.

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid van de Verkoper - Garantie

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen genieten de door de Verkoper geleverde producten van

- de wettelijke garantie van conformiteit,

- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik,

- de fabrieksgarantie, afhankelijk van de producten en merken in kwestie.

Elke garantie is uitgesloten in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de Koper, evenals in geval van normale slijtage, ongeval of overmacht, en de garantie van de Verkoper is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van producten die niet conform zijn of een defect vertonen.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Koper, op straffe van verval van elke rechtsvordering die hierop betrekking heeft, de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de gebreken binnen een termijn van maximaal 8 dagen vanaf de ontdekking ervan.

De Verkoper zal alle producten of onderdelen onder garantie die defect blijken te zijn, vervangen of laten repareren.

De op de Website verkochte producten voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd.

De Koper is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun bewaring en hun gebruik.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden of in gebreke worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming als gevolg van een geval van overmacht zoals gewoonlijk erkend door de Franse jurisprudentie.

Alle elektrische apparatuur die in kitvorm wordt geleverd, moet worden aangesloten door een gekwalificeerde professionele elektricien. De aansprakelijkheid van Growshops kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze installatie-instructies.

Als essentiële voorwaarde voor de verkoop is de Koper als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten van de Verkoper, hun geschiktheid voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt en hun beoogde doel. De Koper onthoudt zich van elk gebruik van de Producten van de Verkoper dat in strijd is met de openbare orde, met de bepalingen van de Code de la santé publique en meer in het algemeen met de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn onder Frans en Europees recht.

Artikel 11: Gedeeltelijke ongeldigverklaring

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

ARTIKEL 12 - Gegevensbescherming

In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978, moet worden opgemerkt dat de nominatieve gegevens die aan de Koper worden gevraagd noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en, in het bijzonder, voor het opstellen van de facturen.

De verwerking van de informatie die via de site van de Verkoper wordt doorgegeven, is aangegeven bij de CNIL onder nummer 1863147.

In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving beschikt de Koper over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de informatie die hem/haar betreft.

ARTIKEL 13 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de site is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten inzake intellectuele eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Bovendien, Growshops blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die (zelfs op verzoek van de Klant) worden gemaakt met het oog op de levering van de diensten aan de Klant. Het is de Klant dan ook verboden om deze studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Growshops die deze toestemming afhankelijk kan maken van de betaling van een vergoeding.

ARTIKEL 14 - Toepasselijk recht - Taal

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen wordt dit contract beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

Het is opgesteld in het Frans. In geval van vertaling in een of meerdere talen, zal enkel de Franse tekst als authentiek beschouwd worden in geval van betwisting.

ARTIKEL 15 - Geschillen

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding kan geven, betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de beëindiging en de gevolgen ervan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.

In geval van een geschil met professionelen en/of handelaars, is de bevoegde rechtbank van koophandel die van de maatschappelijke zetel van de onderneming Growshops.

In overeenstemming met artikel L 616-1 van de Franse consumentenwet heeft elke consument het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil met een beroepsbeoefenaar.

De bevoegde bemiddelaar is :

Fédération e-commerce et vente à distance
60 rue La Boétie
75008 Parijs
Telefoonnummer: 01.42.56.38.86
Mail: contact@fevad.com

ARTIKEL 16 - Aanvaarding door de Koper

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website van de Verkoper impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Koper, die met name afziet van het recht om zich te beroepen op tegenstrijdige documenten die niet tegenstelbaar zouden zijn aan de Verkoper.

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !