Phyto F.A.Q

Wat is een gewasbeschermingsmiddel (PPP)?
Deze term verwijst specifiek naar het gebruik van pesticiden in planten (al dan niet in de landbouw, zoals in tuinen of gemeentelijke groenvoorzieningen). Er zijn hoofdzakelijk drie categorieën: herbiciden (ter bestrijding van onkruid), fungiciden (ter bestrijding van schimmels) en insecticiden (ter bestrijding van insecten). Andere producten hebben een werking op knaagdieren (rodenticiden), slakken en naaktslakken (mollusciciden). Volgens de definitie in artikel L.253-1 van de landbouwwet omvatten zij ook producten die GGO's bevatten en die tot doel hebben ongewenste soorten te vernietigen.
Wat is een MA?
De vergunning voor het in de handel brengen (VHB) is de overeenkomst die wordt gegeven aan een houder van de exploitatierechten van een industrieel vervaardigd fytofarmaceutisch handelsspecialiteit zodat hij het op de markt kan brengen. Elk gewasbeschermingsmiddel moet worden gedistribueerd onder een VHB-nummer dat op het etiket van het product moet staan.
Alle in Frankrijk verleende MA's staan vermeld op de website https://e-phy.agriculture.gouv.fr/
Wat is een SDS?
Het veiligheidsinformatieblad is een formulier met gegevens over de eigenschappen van een chemische stof.
Deze bladen zijn een belangrijk element van gezondheid en veiligheid voor de gebruikers van de producten en voor degenen die hun resten, residuen of afval dat met deze toxische en/of gevaarlijke producten is bevuild, behandelen, maar ook voor de verzorgers, doordat zij het personeelin noodsituaties (met inbegrip van de antigifcentra) informeren over de risico's van deze producten en de middelen om die risico's te beperken.
Deze kaarten worden veel gebruikt om informatie over chemische stoffen te catalogiseren. Zij moeten overal beschikbaar zijn waar een stof wordt gebruikt. In Europa moeten zij door de fabrikant of distributeur van het product aan de klant worden verstrekt en wel in de taal van de klant.
Wat zijn de risico's van het gebruik van PPP's?
Voor de mens:
Wetenschappers weten al sinds de jaren zestig dat gewasbeschermingsmiddelen schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Blootstelling aan deze stoffen verhoogt het risico op neurodegeneratieve ziekten,hemopathieën en voortplantingsstoornissen en verschillende soorten kanker(gliomen, sarcomen, prostaatkanker, enz.). Deze risico's worden aangegeven met risicozinnen op de etiketten van de betrokken producten:

H301 Giftig bij inademing
H302 Schadelijk bij opname door de mond
EUH029 Bij contact met water komen giftige gassen vrij
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H351 Kan kanker veroorzaken
H350 Kan kanker veroorzaken
H340 Kan genetische schade veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden.
H362 Kan schadelijk zijn voor baby's die borstvoeding krijgen.

Voor het milieu:
De risico's voor het milieu zijn uiteenlopend en worden aangegeven met risicozinnen die op het etiket van de betrokken producten moeten worden aangebracht:

H400 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
H411 Vergiftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt op lange termijn schadelijke effecten.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met schadelijke effecten op lange termijn.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
EUH059 Schadelijk voor de ozonlaag


Om de risico's te beperken is het raadzaam de toepassing van deze producten te beperken (er kunnen andere zogenaamde "organische" oplossingen bestaan, zie "Alternatieve bestrijding") en zich naar behoren te beschermen (zie "Persoonlijke beschermingsmiddelen ").
Zijn er meer of minder schadelijke PPP's?
De GBP's worden ingedeeld volgens hun gevaar, en pictogrammen op de productetiketten geven het soort gevaar aan dat met het gebruik ervan gepaard gaat (zie "Goede landbouwpraktijken").
Het EAJ-label (Authorised for Garden Use) garandeert een minder gevaarlijk niveau.
Het UAB-label (Usable in Organic Agriculture) garandeert dat de in het product gebruikte werkzame stof geen onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu wanneer het product wordt gebruikt onder de normale omstandigheden die horen bij de vergunning voor het in de handel brengen (MA).
Welke soorten GBP's kan ik in mijn tuin gebruiken?
Volgens het decreet van 6 oktober 2004 betreffende de toelatings- en gebruiksvoorwaarden van de vermelding "toegelaten gebruik in de tuin" voor fytofarmaceutische producten, gewijzigd bij het decreet van 26 juli 2005, zijn de specialiteiten met de vermelding "toegelaten gebruik in de tuin (EAJ)" de enige producten die aan niet-professionelen (amateurtuiniers) mogen worden verkocht en door hen mogen worden gebruikt omdat zij garanties bieden voor een geringer gevaar.
Wat zijn maximumwaarden voor residuen en oogstintervallen?
MRL's zijn de maximale gereglementeerde concentraties van werkzame stoffen die in levensmiddelen niet mogen worden overschreden. Zij worden vastgesteld tijdens het toxicologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd om de VHB te verkrijgen.
Door de voorschriften voor het gebruik van een product in acht te nemen die in de VHB zijn vastgesteld, met name wat betreft het interval vóór de oogst, kan de MRL voor dit product niet worden overschreden.
De PHI is de tijd die nodig is voor de afbraak van het gewasbeschermingsmiddel na de behandeling, die vóór de oogst in acht moet worden genomen. Als er geen ARfD op het etiket staat, is de ARfD 3 dagen.
Volg de instructies op het etiket!


DOOR HET MINISTERIE VAN LANDBOUW ERKENDE ONDERNEMING VOOR DE VERKOOP VAN FYTO-PHARMACEUTISCHE PRODUCTEN AAN NIET-PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Erkenningsnummer: IF01878

Meer informatie over onze Phyto-acties vindt u hier

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !